УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ СТРАНАТА

Оваа веб страна е сопственост на Клириншката куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје (КИБС) и целосно ги задржува сите авторски права врз нејзината содржина.

КИБС вложува реални напори да обезбеди податоците кои се содржина на оваа веб страна да бидат целосни и точни но не презема одговорност за евентуална грешка или пропуст.

КИБС го задржува правото во било кое време да изврши повлекување, изменување или дополнување на содржината на оваа веб страна.

КИБС не прифаќа одговорност за побарувањата или загубите кои можат директно или индиректно да настанат од користењето на информациите, податоците, документацијата или друг материјал на оваа веб страна.

Посетителите на оваа веб страна можат да ја разгледуваат содржината, да преземаат материјали но при тоа да го наведат изворот, да копираат материјали но без комерцијални/маркетинг цели. Врските (линковите) од оваа веб страна со други веб страни се само заради информирање. КИБС не е одговорна за содржината на другите веб страни.
Логото на КИБС исклучиво припаѓа на КИБС и не може да се користи без претходно одобрување од КИБС. Секој упад на оваа веб страна и нејзина злоупотреба е казнива согласно македонската легислатива.

Успешно работење на КИБС

КИБС АД Скопје ја продолжува успешната работа и позитивниот раст во однос на финансиските резултати, обемот на извршени услуги, задоволството на корисниците на услуги и сервиси, ангажирањето и посветеноста на органите на управување, менаџментот и вработените. Годинава друштвото оствари позитивен финансиски резултат, во насока на одржување на целосна стабилност и сигурност во работењето. Успехот во работењето се должи и на одличната соработка со корисниците на услугите на КИБС, следењето на финансискиот сектор и соодветно реагирање на промените и предизвиците, следењето и развојот на информатичката технологија, одржување и подигање на нивото на автоматизацијата на процесите и примената на најсовремени технологии, посветеноста и грижата за потребите и барањата на корисниците и примената на меѓународните стандарди за работење.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

Директно задолжување
КИБС АД Скопје изработи апликативно решение за симулирање на процесот за директно задолжување  според правилата, практиките и стандардите на СЕПА. КИБС потпиша договор со Европскиот платен совет за користење на лиценци за правилата, процедурите, стандардите и форматите на шемите за директни задолжувања. Симулаторот е на располагање на сите заинтересирани страни при што истите можат да учествуваат во улога на банка, должник или доверител. За повеќе информации можете да се обратите на e-mail: DirektnoZadolzuvanje@kibs.mk.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290