УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВЕБ СТРАНАТА

Оваа веб страна е сопственост на Клириншката куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје (КИБС) и целосно ги задржува сите авторски права врз нејзината содржина.

КИБС вложува реални напори да обезбеди податоците кои се содржина на оваа веб страна да бидат целосни и точни но не презема одговорност за евентуална грешка или пропуст.

КИБС го задржува правото во било кое време да изврши повлекување, изменување или дополнување на содржината на оваа веб страна.

КИБС не прифаќа одговорност за побарувањата или загубите кои можат директно или индиректно да настанат од користењето на информациите, податоците, документацијата или друг материјал на оваа веб страна.

Посетителите на оваа веб страна можат да ја разгледуваат содржината, да преземаат материјали но при тоа да го наведат изворот, да копираат материјали но без комерцијални/маркетинг цели. Врските (линковите) од оваа веб страна со други веб страни се само заради информирање. КИБС не е одговорна за содржината на другите веб страни.
Логото на КИБС исклучиво припаѓа на КИБС и не може да се користи без претходно одобрување од КИБС. Секој упад на оваа веб страна и нејзина злоупотреба е казнива согласно македонската легислатива.

Успешно работење на КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

ISO сертификати на UKAS
КИБС ja потврдува исполнетоста на стандардите и се стекна со акредитирани ISO сертификати на UKAS за:
ISO/IEC 9001:2015 – Систем за управување со квалитет,стем за управување со квалитет,
ISO/IEC 27001:2013 – Систем за управување со сигурност на информации
ISO/IEC 20000-1:2011 – Систем за управување со услуги
ISO/IEC 22301:2012 – Систем за управување со деловна непрекинатост.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290