Учесници во клиринг

Учесници во клиринг – се сите банки регистрирани за вршење на домашен платен промет во Република Македонија, Трезорот при Министерството за финансии (Трезор на МФ)и Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (Трезорот на Фондот).

200 Стопанска банка АД Скопје
  210 НЛБ Банка АД Скопје
  240 УНИ банка АД Скопје
250 Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
  270 Халкбанк АД Скопје
280 Силк Роуд банка АД Скопје  
  290 TTK банка АД Скопје
  300 Комерцијална банка АД Скопје
  320 Централна кооперативна банка АД Скопје
  330 Капитал банка АД Скопје
  370 Еуростандард банка АД Скопје
380 Прокредит банка АД Скопје
500 Стопанска банка АД Битола
530 Охридска банка АД Скопје
630 Министерство за финансии Трезор
  660 Трезор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Успешно работење на КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

ISO сертификати на UKAS
КИБС ja потврдува исполнетоста на стандардите и се стекна со акредитирани ISO сертификати на UKAS за:
ISO/IEC 9001:2015 – Систем за управување со квалитет,стем за управување со квалитет,
ISO/IEC 27001:2013 – Систем за управување со сигурност на информации
ISO/IEC 20000-1:2011 – Систем за управување со услуги
ISO/IEC 22301:2012 – Систем за управување со деловна непрекинатост.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290