Учесници во клиринг

Учесници во клиринг – се сите банки регистрирани за вршење на домашен платен промет во Република Македонија, Трезорот при Министерството за финансии (Трезор на МФ)и Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (Трезорот на Фондот).

200 Стопанска банка АД Скопје
  210 НЛБ Банка АД Скопје
  240 УНИ банка АД Скопје
250 Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
  270 Халкбанк АД Скопје
280 Силк Роуд банка АД Скопје  
  290 TTK банка АД Скопје
  300 Комерцијална банка АД Скопје
  320 Централна кооперативна банка АД Скопје
  330 Капитал банка АД Скопје
  370 Еуростандард банка АД Скопје
380 Прокредит банка АД Скопје
500 Стопанска банка АД Битола
530 Охридска банка АД Скопје
630 Министерство за финансии Трезор
  660 Трезор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Успешно работење на КИБС

КИБС АД Скопје ја продолжува успешната работа и позитивниот раст во однос на финансиските резултати, обемот на извршени услуги, задоволството на корисниците на услуги и сервиси, ангажирањето и посветеноста на органите на управување, менаџментот и вработените. Годинава друштвото оствари позитивен финансиски резултат, во насока на одржување на целосна стабилност и сигурност во работењето. Успехот во работењето се должи и на одличната соработка со корисниците на услугите на КИБС, следењето на финансискиот сектор и соодветно реагирање на промените и предизвиците, следењето и развојот на информатичката технологија, одржување и подигање на нивото на автоматизацијата на процесите и примената на најсовремени технологии, посветеноста и грижата за потребите и барањата на корисниците и примената на меѓународните стандарди за работење.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

Директно задолжување
КИБС АД Скопје изработи апликативно решение за симулирање на процесот за директно задолжување  според правилата, практиките и стандардите на СЕПА. КИБС потпиша договор со Европскиот платен совет за користење на лиценци за правилата, процедурите, стандардите и форматите на шемите за директни задолжувања. Симулаторот е на располагање на сите заинтересирани страни при што истите можат да учествуваат во улога на банка, должник или доверител. За повеќе информации можете да се обратите на e-mail: DirektnoZadolzuvanje@kibs.mk.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290