ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ

Во 2018 година во клирингот на мали меѓубанкарски плаќања учествуваа 14 банки, како и НБРСМ, Трезорот на Министерството за финансии и Фондот за здравствено осигурување со сметки во НБРМ.

Основни информации

16


Учесници во клиринг


3865479


Вкупен број на сметки во ЕРТС


24800000


Годишен број на трансакции

Број на платни трансакции


Нето/бруто покриеност


Просечен износ на трансакции


Вкупен број на сметки во ЕРТС