УПРАВУВАЧКИ ОРГАНИ

НАДЗОРЕН ОДБОР
УПРАВЕН ОДБОР
ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕЛОВИ

Надзорен одбор

д-р Мирјана Трајановска

Претседател

Сениор Директор за финансии и ликвидност во Стопанска банка АД Скопје

м-р Христијан Трифуноски

Член

Директор на Сектор за информатичка технологија и позадински обработки во ТТК банка АД Скопје

Билјана Андревска

Член

Заменик Директор на Сектор Операции во Охридска банка АД Скопје

Драган Илиевски

Член

Директор на Сектор за финансии во Шпaркасе банка Македонија АД Скопје

Наталија Михајлоска

Член

Директор на сектор за внатрешна ревизија во Стопанска банка а.д. Битола

Софче Јовановска

Член

Генерален директор
Скеил Фокус ДООЕЛ Скопје

проф. д-р Живко Атанасовски

Член

Економски факултет Скопје

Управен одбор

Горан Анастасовски

Претседател

Генерален директор во КИБС АД Скопје

м-р Биљана Адамческа

Член

Главен координатор за платен промет во земјата Самостојна дирекција за платен промет во земјата во Комерцијална банка АД Скопје

Љупка Ѓорѓиевска

Член

Директор на Сектор за развој на понуда и маркетинг во НЛБ Банка АД Скопје

Организациони делови

Сандра Томановиќ

Директор

Дирекција за платни системи

тел. +389 2 3297 439, sandrat@kibs.mk

Рената Илиевска - Поповска

Директор

Дирекција за развој

тел. +389 2 3297 428, renatai@kibs.mk

Александар Џамбаски

Директор

Дирекција за информатичка инфраструктура и телекомуникации

тел. +389 2 3297 410, aleksandard@kibs.mk

Олгица Бошковиќ

Директор

Дирекција за оперативни активности и управување со услуги

тел. +389 2 3297 420, olgicab@kibs.mk

Васко Атанасов

Директор

Дирекција за правни работи, финансирање, кадри и општи работи

тел. +389 2 3297 461, vaskoa@kibs.mk

Катерина Јовановиќ

Шеф

Одделение за услуги од дигитална доверба

тел. +389 2 3297 441, katerinaj@kibs.mk

Маја Неделковска

Шеф

Одделение за внатрешна ревизија

тел. +389 2 3297 453, mајаn@kibs.mk