РЕГУЛАТИВА. УЧЕСНИЦИ.

ПРАВИЛА. ДОКУМЕНТИ.

Агент за порамнување

Учесници во клиринг

Учесници во клиринг – се сите банки регистрирани за вршење на домашен платен промет во Република Македонија, Трезорот при Министерството за финансии (Трезор на МФ)и Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (Трезорот на Фондот).