РЕГУЛАТИВА. УЧЕСНИЦИ.

ПРАВИЛА. ДОКУМЕНТИ.

Агент за порамнување

Учесници во клиринг

Учесници во клиринг – се сите банки регистрирани за вршење на домашен платен промет во Република Македонија, Трезорот при Министерството за финансии (Трезор на МФ)и Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (Трезорот на Фондот).

Учесници во други услуги

Учесници во други услуги се правните лица од државниот-јавниот и приватниот сектор кој воспоспоставиле договорни односи со КИБС за користење одредена електронска услуга, а која се заснова на размена на податоци во електронски облик.