Клучни правила

1. Правилникот за работа на Клириншката куќа Клириншки интербанкарски системи АД, Скопје ги дефинира правилата по кои КИБС ги врши своите сервиси, ги уредува условите за зачленување/исклучување од членство, заштитата на информациите, времето на извршувањето на сервисите, надоместокот за извршените услуги, како и правилата за телекомуникациски пристап.

2. Со Политиката за сигурност на информациониот систем се поставуваат темелните цели и начела за воспоставување на систем за управување со сигурноста на информативниот систем, усогласен со барањата на стандардите.

3. Со Политиката за квалитет КИБС го нагласува значењето за ефикасно и сигурно извршување на клирингот на мали меѓубанкарски плаќања, за извршувањето своите обврски, како и партнерски однос спрема сите учесници во сервисите, за учеството во одржувањето и развојот на меѓубанкарскиот систем, обезбедувајќи висок степен на доверливост и безбедност.

4. Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на лични податоци во КИБС Со Правилникот за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на лични податоци во КИБС, се пропишуваат техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци што ги применува контролорот, односно обработувачот на збирка на лични податоци. Според дејноста и предметот на работа КИБС претставува контролор и обработувач на збирка на лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци.

5. КИБС ПРИСТАП
Телекомуникациското поврзување на членките на КИБС се извршува преку:
        - Телекомуникациската мрежа чиј што администратор е КИБС (КИБС-ФиНет);Бирана (Dial-up) врска;
        - Интернет;
        - Други мрежи.

КИБС-ФиНет е телекомуникациска мрежа на затворена група корисници за размена на податоци со КИБС, изнајмена од телеком оператори. Начинот на поврзување на учесникот во КИБС-ФиНет е опишан во Техничкото упатство за поврзување со КИБС.

Aдминистратор на мрежата е КИБС-ФиНет која:
        - Ја дефинира и одржува адресната структура на мрежата;
        - Посредува при склучување на договор за соодветно сервисно ниво на услуги помеѓу учесниците и      корисниците и телеком операторот/операторите;
        - Врши проценка на подготвеноста на учесниците и корисниците за приклучување кон КИБС-ФиНет.

Врз основа на Договорот за одржување, кој го склучува поединечно со секоја членка, КИБС како администраторот на КИБС-ФиНет може кај членките да ја конфигурира и да ја следи работата на опремата која е интерфејс кон КИБС-ФиНет.
Заштита на мрежата на страната на членката е одговорност на членката. Администраторот на КИБС-ФиНет може да изврши измена на техничките услови за работа со мрежата за што е должен да ги извести членките најдоцна 3 месеци пред влегувањето во сила на измената.
Сервисите со отворен пристап се организираат и извршуваат преку Интернет.

При извршувањето на сервисите со ограничен пристап комуникацијата е со вградени механизми на заштита и со авторизиран пристап на корисникот кој се најавува со примена на електронски сертификат.

Успешно работење на КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

ISO сертификати на UKAS
КИБС ja потврдува исполнетоста на стандардите и се стекна со акредитирани ISO сертификати на UKAS за:
ISO/IEC 9001:2015 – Систем за управување со квалитет,стем за управување со квалитет,
ISO/IEC 27001:2013 – Систем за управување со сигурност на информации
ISO/IEC 20000-1:2011 – Систем за управување со услуги
ISO/IEC 22301:2012 – Систем за управување со деловна непрекинатост.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290