Клучни правила

1. Правилникот за работа на Клириншката куќа Клириншки интербанкарски системи АД, Скопје ги дефинира правилата по кои КИБС ги врши своите сервиси, ги уредува условите за зачленување/исклучување од членство, заштитата на информациите, времето на извршувањето на сервисите, надоместокот за извршените услуги, како и правилата за телекомуникациски пристап.

2. Со Политиката за сигурност на информациониот систем се поставуваат темелните цели и начела за воспоставување на систем за управување со сигурноста на информативниот систем, усогласен со барањата на стандардите.

3. Со Политиката за квалитет КИБС го нагласува значењето за ефикасно и сигурно извршување на клирингот на мали меѓубанкарски плаќања, за извршувањето своите обврски, како и партнерски однос спрема сите учесници во сервисите, за учеството во одржувањето и развојот на меѓубанкарскиот систем, обезбедувајќи висок степен на доверливост и безбедност.

4. Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на лични податоци во КИБС Со Правилникот за технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на лични податоци во КИБС, се пропишуваат техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци што ги применува контролорот, односно обработувачот на збирка на лични податоци. Според дејноста и предметот на работа КИБС претставува контролор и обработувач на збирка на лични податоци согласно Законот за заштита на личните податоци.

5. КИБС ПРИСТАП
Телекомуникациското поврзување на членките на КИБС се извршува преку:
        - Телекомуникациската мрежа чиј што администратор е КИБС (КИБС-ФиНет);Бирана (Dial-up) врска;
        - Интернет;
        - Други мрежи.

КИБС-ФиНет е телекомуникациска мрежа на затворена група корисници за размена на податоци со КИБС, изнајмена од телеком оператори. Начинот на поврзување на учесникот во КИБС-ФиНет е опишан во Техничкото упатство за поврзување со КИБС.

Aдминистратор на мрежата е КИБС-ФиНет која:
        - Ја дефинира и одржува адресната структура на мрежата;
        - Посредува при склучување на договор за соодветно сервисно ниво на услуги помеѓу учесниците и      корисниците и телеком операторот/операторите;
        - Врши проценка на подготвеноста на учесниците и корисниците за приклучување кон КИБС-ФиНет.

Врз основа на Договорот за одржување, кој го склучува поединечно со секоја членка, КИБС како администраторот на КИБС-ФиНет може кај членките да ја конфигурира и да ја следи работата на опремата која е интерфејс кон КИБС-ФиНет.
Заштита на мрежата на страната на членката е одговорност на членката. Администраторот на КИБС-ФиНет може да изврши измена на техничките услови за работа со мрежата за што е должен да ги извести членките најдоцна 3 месеци пред влегувањето во сила на измената.
Сервисите со отворен пристап се организираат и извршуваат преку Интернет.

При извршувањето на сервисите со ограничен пристап комуникацијата е со вградени механизми на заштита и со авторизиран пристап на корисникот кој се најавува со примена на електронски сертификат.

Успешно работење на КИБС

КИБС АД Скопје ја продолжува успешната работа и позитивниот раст во однос на финансиските резултати, обемот на извршени услуги, задоволството на корисниците на услуги и сервиси, ангажирањето и посветеноста на органите на управување, менаџментот и вработените. Годинава друштвото оствари позитивен финансиски резултат, во насока на одржување на целосна стабилност и сигурност во работењето. Успехот во работењето се должи и на одличната соработка со корисниците на услугите на КИБС, следењето на финансискиот сектор и соодветно реагирање на промените и предизвиците, следењето и развојот на информатичката технологија, одржување и подигање на нивото на автоматизацијата на процесите и примената на најсовремени технологии, посветеноста и грижата за потребите и барањата на корисниците и примената на меѓународните стандарди за работење.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

Директно задолжување
КИБС АД Скопје изработи апликативно решение за симулирање на процесот за директно задолжување  според правилата, практиките и стандардите на СЕПА. КИБС потпиша договор со Европскиот платен совет за користење на лиценци за правилата, процедурите, стандардите и форматите на шемите за директни задолжувања. Симулаторот е на располагање на сите заинтересирани страни при што истите можат да учествуваат во улога на банка, должник или доверител. За повеќе информации можете да се обратите на e-mail: DirektnoZadolzuvanje@kibs.mk.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290