УСПЕШНО РАБОТЕЊЕ НА КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Ова во насока на исполнување на обврските кои во таа смисла произлегуваат од одлуките на Народна Банка на Република Македонија: -
Значајна промена е воведување Резервен гарантен фонд со цел обезбедување на ликвидни средства за обезбедување на порамнувањето на плаќањата во случај кога учесник во определен ден и момент на порамнување на плаќањата не е во состојба да ги подмири своите обврски. Дури и во случај кога тоа е учесникот со најголеми обврски во платниот систем. Со тоа се овозможува елиминирање на ризиците од непорамнување на поединечен учесник, но истовремено се намалува негативниот ефект (домино ефект) на останатите учесници и се избегнува системскиот ризик во платниот систем. Ваквото подобрување води кон постабилен, достапен и доверлив платен систем, како основа за надградба на плаќањата со дополнителни информации и услуги кои ги олеснуваат плаќањата, ги прават подостапни и прилагодени на барањата и потребите на учесниците во платниот систем.

Успешно работење на КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

ISO сертификати на UKAS
КИБС ja потврдува исполнетоста на стандардите и се стекна со акредитирани ISO сертификати на UKAS за:
ISO/IEC 9001:2015 – Систем за управување со квалитет,стем за управување со квалитет,
ISO/IEC 27001:2013 – Систем за управување со сигурност на информации
ISO/IEC 20000-1:2011 – Систем за управување со услуги
ISO/IEC 22301:2012 – Систем за управување со деловна непрекинатост.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290