Надзорен одбор

 Д-р Мирјана Трајановска, претседател,
Сениор Директор за финансии и ликвидност во Стопанска банка АД Скопје

 
м-р Христијан Трифуноски, член,
Директор на сектор за информатичка технологија и позадински обработки во ТТК банка АД Скопје

 Билјана Андревска, член,
 Заменик Директор на Сектор Операции во Охридска банка АД Скопје,

Драган Илиевски, член,  
Директор на Сектор за финансии во Шпaркасе банка Македонија АД Скопје


 Соња Јаневска, член,
 Раководител на служба за човечки ресурси во Стопанска банка АД Битола,

Софче Јовановска, независен член, 
Специјален советник и Шеф на кабинет на Кабинетот на заменик претседател на Владата на Република Македонија
  

проф. д-р Живко Атанасовски, независен член,  
Економски факултет Скопје


Управен одбор

      Горан Анастасовски, претседател,
Генерален директор во КИБС АД Скопје
 

м-р Биљана Адамческа, член,
Главен координатор за платен промет во земјата
Самостојна дирекција за платен промет во земјата во Комерцијална банка АД Скопје


Игор Давчевски
, член,
Директор на сектор за платни системи во НЛБ Банка АД Скопје
 

Успешно работење на КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

ISO сертификати на UKAS
КИБС ja потврдува исполнетоста на стандардите и се стекна со акредитирани ISO сертификати на UKAS за:
ISO/IEC 9001:2015 – Систем за управување со квалитет,стем за управување со квалитет,
ISO/IEC 27001:2013 – Систем за управување со сигурност на информации
ISO/IEC 20000-1:2011 – Систем за управување со услуги
ISO/IEC 22301:2012 – Систем за управување со деловна непрекинатост.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290