Надзорен одбор

 м-р Мирјана Трајановска, претседател,
Сениор Директор за финансии и ликвидност во Стопанска банка АД Скопје

 
м-р Христијан Трифуноски, член,
Директор на сектор за информатичка технологија и позадински обработки во ТТК банка АД Скопје

 Билјана Андревска, член,
 Член на Управен одбор во Охридска банка АД Скопје,

 Маријана Жупаноска, член,
 Директор на дирекција за платен промет - Сектор Процесирање во Шпаркасе банка АД Скопје,

 Соња Јаневска, член,
 Раководител на служба за човечки ресурси во Стопанска банка АД Битола,

Софче Јовановска, независен член, 
Директор на дирекција за регионални комори и меѓународна соработка во Стопанска комора на Македонија
  

проф. д-р Живко Атанасовски, независен член,  
Економски факултет Скопје


Управен одбор

      Горан Анастасовски, претседател,
Генерален директор во КИБС АД Скопје
 

м-р Биљана Адамческа, член,
Главен координатор за платен промет во земјата
Самостојна дирекција за платен промет во земјата во Комерцијална банка АД Скопје


Игор Давчевски
, член,
Директор на сектор за платни системи во НЛБ Банка АД Скопје
 

Успешно работење на КИБС

КИБС АД Скопје ја продолжува успешната работа и позитивниот раст во однос на финансиските резултати, обемот на извршени услуги, задоволството на корисниците на услуги и сервиси, ангажирањето и посветеноста на органите на управување, менаџментот и вработените. Годинава друштвото оствари позитивен финансиски резултат, во насока на одржување на целосна стабилност и сигурност во работењето. Успехот во работењето се должи и на одличната соработка со корисниците на услугите на КИБС, следењето на финансискиот сектор и соодветно реагирање на промените и предизвиците, следењето и развојот на информатичката технологија, одржување и подигање на нивото на автоматизацијата на процесите и примената на најсовремени технологии, посветеноста и грижата за потребите и барањата на корисниците и примената на меѓународните стандарди за работење.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

Директно задолжување
КИБС АД Скопје изработи апликативно решение за симулирање на процесот за директно задолжување  според правилата, практиките и стандардите на СЕПА. КИБС потпиша договор со Европскиот платен совет за користење на лиценци за правилата, процедурите, стандардите и форматите на шемите за директни задолжувања. Симулаторот е на располагање на сите заинтересирани страни при што истите можат да учествуваат во улога на банка, должник или доверител. За повеќе информации можете да се обратите на e-mail: DirektnoZadolzuvanje@kibs.mk.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290