ДИРЕКЦИИ

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАТНИ СИСТЕМИ
ДИРЕКТОР
м-р Никола Паункоски  тел. +389 2 3297 451 nikolap@kibs.mk

• ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ
ДИРЕКТОР
Владо Блажевски тел. +389 2 3297 408 vladob@kibs.mk

• ДИРЕКЦИЈА ЗА ИНФОРМАТИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
ДИРЕКТОР
Марин Пиперкоски тел. +389 2 3297 412 marinp@kibs.mk

• ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ И ПОДДРШКА НА КОРИСНИЦИ
ДИРЕКТОР
м-р Драган Радески тел. +389 2 3297 427 draganr@kibs.mk

• ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ФИНАНСИРАЊЕ И ОПШТИ РАБОТИ
ДИРЕКТОР Васко Атанасов тел. +389 2 3297 461 vaskoa@kibs.mk

• Служба за внатрешна ревизија на КИБС
Маја Неделковска тел. +389 2 3297 400 мајаn@kibs.mk

Успешно работење на КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

ISO сертификати на UKAS
КИБС ja потврдува исполнетоста на стандардите и се стекна со акредитирани ISO сертификати на UKAS за:
ISO/IEC 9001:2015 – Систем за управување со квалитет,стем за управување со квалитет,
ISO/IEC 27001:2013 – Систем за управување со сигурност на информации
ISO/IEC 20000-1:2011 – Систем за управување со услуги
ISO/IEC 22301:2012 – Систем за управување со деловна непрекинатост.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290