КИБС ИС

КИБС од јуни 2006 година е првиот регистриран Издавач на сертификати (ИС) во Единствениот Регистар на издавачи на сертификати кој го води Министерството за финансии.

КИБС издава персонални квалификувани сертификати со заштитено име Верба® на физички лица за користење во приватни цели (Верба К1 и Верба К2) и на физички лица во службени цели (Верба Про1 и Верба Про2).

Во рамките на овој сервис КИБС нуди широка палета на SSL (серверски) сертификати од реномирани издавачи на овој вид сертификати: VeriSign, GeoTrust и Thawte.

Детални информации за работењето на овој сервис се наоѓаат на посебно креирана веб страна за оваа цел, http://ca.kibs.com.mk

Персонални дигитални сертификати       SSL дигитални сертификати    Персонални дигитални сертификати                  

Успешно работење на КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

ISO сертификати на UKAS
КИБС ja потврдува исполнетоста на стандардите и се стекна со акредитирани ISO сертификати на UKAS за:
ISO/IEC 9001:2015 – Систем за управување со квалитет,стем за управување со квалитет,
ISO/IEC 27001:2013 – Систем за управување со сигурност на информации
ISO/IEC 20000-1:2011 – Систем за управување со услуги
ISO/IEC 22301:2012 – Систем за управување со деловна непрекинатост.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290