КИБС ЕРТС

Како законска обврска која е уредена со Законот за платен промет, а по одредување од Министерствтото за финансии, КИБС го води Единствениот регистар на трансакциски сметки (ЕРТС).

Содржината на регистарот и начинот на водење е според Одлуката за начинот на водењето и содржината на Единствениот регистар на трансакциски сметки, донесена од НБРМ. ЕРТС претставува обединет регистар на ниво на Република Македонија и од регистрите на трансакциски сметки кои ги води НБРМ и поединечните регистри кои ги водат носителите на платниот промет. Конструкцијата на сметките се според IBAN, односно Одлуката за пропишување на стандард за конструкција на сметките на учесниците во платниот промет и доделување на водечки број на носителите на платниот промет донесена од НБРМ. Процесот се одвива на релација: носител на платен промет-КИБС-Народната банка на Република Македонија и Централниот регистар на Република Македонија. Со примена на принципот на реципроцитет, КИБС доставува известување за промените во ЕРТС до сите носители на платниот промет кои дале согласност за разменување на податоци за трансакциските сметки. КИБС овозможува, по избор на носителот на платен промет кој доставува податоци за промени во ЕРТС, ажурирањето на ЕРТС, да го врши во реално време, веднаш по нивниот прием или на крајот од денот, а промените да се користат од наредниот клириншки ден.

Податоците од ЕРТС се користат согласно законските прописи и од страна на овластените институции: НБРМ, Трезорот при Министерството за финансии, Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија и Централниот Регистар на Република Македонија.

Успешно работење на КИБС

КИБС АД Скопје ја продолжува успешната работа и позитивниот раст во однос на финансиските резултати, обемот на извршени услуги, задоволството на корисниците на услуги и сервиси, ангажирањето и посветеноста на органите на управување, менаџментот и вработените. Годинава друштвото оствари позитивен финансиски резултат, во насока на одржување на целосна стабилност и сигурност во работењето. Успехот во работењето се должи и на одличната соработка со корисниците на услугите на КИБС, следењето на финансискиот сектор и соодветно реагирање на промените и предизвиците, следењето и развојот на информатичката технологија, одржување и подигање на нивото на автоматизацијата на процесите и примената на најсовремени технологии, посветеноста и грижата за потребите и барањата на корисниците и примената на меѓународните стандарди за работење.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

Директно задолжување
КИБС АД Скопје изработи апликативно решение за симулирање на процесот за директно задолжување  според правилата, практиките и стандардите на СЕПА. КИБС потпиша договор со Европскиот платен совет за користење на лиценци за правилата, процедурите, стандардите и форматите на шемите за директни задолжувања. Симулаторот е на располагање на сите заинтересирани страни при што истите можат да учествуваат во улога на банка, должник или доверител. За повеќе информации можете да се обратите на e-mail: DirektnoZadolzuvanje@kibs.mk.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290