КИБС БЛОКАДИ

Согласно Законот за платен промет, доколку на трансакциската сметка на учесникот во платниот промет нема доволно средства за извршување на решение за присилна наплата носителот на платен промет кај кого се води трансакциската сметка ја блокира сметката и ги известува сите останати носители на платен промет да ги блокираат сметките кои се водат за истиот учесник и од истите не смеат да вршат плаќања.

Известувањето се врши преку сервисот КИБС БЛОКАДИ кој го води КИБС. Основ за блокада на трансакциска сметка може да биде судско решение, решение од надлежен орган (Управата за јавни приходи, Царина на Република Македонија, Министерството за финансии, локалната самоуправа, Фондот за води) или налог за извршување од извршител.

Учесници во сервисот КИБС БЛОКАДИ се носителите на платниот промет.

Процесот на сервисот КИБС БЛОКАДИ се однесува на прием на податоци за блокирана/деблокирана трансакциска сметка од носител на платен промет и доставува во истиот момент на известувањето за блокада до сите носители на платен промет.

Корисници на КИБС БЛОКАДИ се сите носители на платен промет.

Успешно работење на КИБС

КИБС АД Скопје ја продолжува успешната работа и позитивниот раст во однос на финансиските резултати, обемот на извршени услуги, задоволството на корисниците на услуги и сервиси, ангажирањето и посветеноста на органите на управување, менаџментот и вработените. Годинава друштвото оствари позитивен финансиски резултат, во насока на одржување на целосна стабилност и сигурност во работењето. Успехот во работењето се должи и на одличната соработка со корисниците на услугите на КИБС, следењето на финансискиот сектор и соодветно реагирање на промените и предизвиците, следењето и развојот на информатичката технологија, одржување и подигање на нивото на автоматизацијата на процесите и примената на најсовремени технологии, посветеноста и грижата за потребите и барањата на корисниците и примената на меѓународните стандарди за работење.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

Директно задолжување
КИБС АД Скопје изработи апликативно решение за симулирање на процесот за директно задолжување  според правилата, практиките и стандардите на СЕПА. КИБС потпиша договор со Европскиот платен совет за користење на лиценци за правилата, процедурите, стандардите и форматите на шемите за директни задолжувања. Симулаторот е на располагање на сите заинтересирани страни при што истите можат да учествуваат во улога на банка, должник или доверител. За повеќе информации можете да се обратите на e-mail: DirektnoZadolzuvanje@kibs.mk.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290