КИБС БЛОКАДИ

Согласно Законот за платен промет, доколку на трансакциската сметка на учесникот во платниот промет нема доволно средства за извршување на решение за присилна наплата носителот на платен промет кај кого се води трансакциската сметка ја блокира сметката и ги известува сите останати носители на платен промет да ги блокираат сметките кои се водат за истиот учесник и од истите не смеат да вршат плаќања.

Известувањето се врши преку сервисот КИБС БЛОКАДИ кој го води КИБС. Основ за блокада на трансакциска сметка може да биде судско решение, решение од надлежен орган (Управата за јавни приходи, Царина на Република Македонија, Министерството за финансии, локалната самоуправа, Фондот за води) или налог за извршување од извршител.

Учесници во сервисот КИБС БЛОКАДИ се носителите на платниот промет.

Процесот на сервисот КИБС БЛОКАДИ се однесува на прием на податоци за блокирана/деблокирана трансакциска сметка од носител на платен промет и доставува во истиот момент на известувањето за блокада до сите носители на платен промет.

Корисници на КИБС БЛОКАДИ се сите носители на платен промет.

Успешно работење на КИБС

Клириншката куќа КИБС АД Скопје пристапи кон подобрување на квалитетот во работењето со воведување на повисоки стандарди во работењето во насока на
Принципите за инфраструктурата на финансиските пазари донесени од Банката за меѓународно порамнување од Базел,
поконкретно за платните системи кои се однесуваат на платниот систем за мали меѓубанкарски плаќања на КИБС.


Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444 + 389 (02) 5513 444
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

ISO сертификати на UKAS
КИБС ja потврдува исполнетоста на стандардите и се стекна со акредитирани ISO сертификати на UKAS за:
ISO/IEC 9001:2015 – Систем за управување со квалитет,стем за управување со квалитет,
ISO/IEC 27001:2013 – Систем за управување со сигурност на информации
ISO/IEC 20000-1:2011 – Систем за управување со услуги
ISO/IEC 22301:2012 – Систем за управување со деловна непрекинатост.

Македонското кредитно биро АД Скопје

Македонското кредитно биро АД Скопје Македонското кредитно биро АД Скопје (МКБ) е првото приватно кредитно биро во Република Македонија и е во сопственост на КИБС АД Скопје.

Основна функција на МКБ е да врши целосно или делумно, собирање и обработување на податоците за обврските на субјектите и/или други податоци определени со Закон за кредитно биро, со цел да обезбеди извештаи за задолженоста и редовноста во исполнувањето на обврските од страна на субјектот на податоците.

Производ на Македонското кредитно биро е Извештај.

За повеќе информации можете да се обратите на:
e-mail: info@mkb.mk
тел.:+389 (0)2 3251 280
факс: +389 (0)2 3251 290