” Клириншка куќа Клириншки интербанкарски системи АД Скопје оператор на платен систем за порамнување на мали меѓубанкарски плаќања во Република Македонија и давател на дополнителни сервиси од заеднички интерес за банките „
КЛИРИНГ

Клирингот на меѓубанкарски плаќања на мали износи е основниот сервис со кој управува и раководи КИБС.

ЕРТС

Единствениот регистар на трансакциски сметки (ЕРТС) го води КИБС


КИБС БЛОКАДИ

Прием на податоци за блокирана/деблокирана трансакциска сметка од носител на платен промет

КИБС ИНФО

Сервиси на размена на податоци помеѓу доставувачите на податоците и нивните корисници

   ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИ

Информации за издавање на дигитални сертификати


Успешно работење на КИБС

КИБС АД Скопје ja продолжува успешната работа и позитивниот раст во однос на финансиските резултати, обемот на извршени услуги, задоволството на корисниците на услуги и сервиси, ангажирањето и посветеноста на органите на управување, менаџментот и вработените. Годинава друштвото оствари позитивен финансиски резултат, во насока на одржување на целосна стабилност и сигурност во работењето. Успехот во работењето се должи и на одличната соработка со корисниците на услугите на КИБС, следењето на финансискиот сектор и соодветно реагирање на промените и предизвиците, следењето и развојот на информатичката технологија, одржување и подигање на нивото на автоматизацијата на процесите и примената на најсовремени технологии, посветеноста и грижата за потребите и барањата на корисниците и примената на меѓународните стандарди за работење.

Информации за издавање на ДИГИТАЛНИ СЕРТИФИКАТИТелефони
+ 389 (02) 3297 444, + 389 (02) 5513 444 
факс:+389 2 3297 497
e-mail:helpdesk@kibs.mk.

Директно задолжување
КИБС АД Скопје изработи апликативно решение за симулирање на процесот за директно задолжување  според правилата, практиките и стандардите на СЕПА. КИБС потпиша договор со Европскиот платен совет за користење на лиценци за правилата, процедурите, стандардите и форматите на шемите за директни задолжувања. Симулаторот е на располагање на сите заинтересирани страни при што истите можат да учествуваат во улога на банка, должник или доверител. За повеќе информации можете да се обратите на e-mail: DirektnoZadolzuvanje@kibs.mk.